Kalendarium roku szkolnego
images/slajdy/slajd_zso.png

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudzień 2018 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3

Ferie zimowe:

11 lutego – 24 lutego 2019 r. :lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5

Egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w
gimnazjum:

część humanistyczna


część mat-przyrodnicza


język obcy nowożytny


dodatkowy termin:

część humanistyczna


część mat-przyrodnicza


język obcy nowożytny

część humanistyczna-
10 kwietnia 2019


część matematyczno-przyrodnicza-
11 kwietnia 2019


język obcy nowożytny-
12 kwietnia 2019
część humanistyczna-
03 czerwca 2019


część matematyczno-przyrodnicza-
04
czerwca 2019

język obcy nowożytny-
05
czerwca 2019
(podstawa prawna: § 32 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z późn. zm.)

6

Zakończenie zajęć w klasach
programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

26 kwietnia 2019 r
(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

7

Egzamin maturalny próbny:

 

Egzamin maturalny:

 

 

Egzamin maturalny termin dodatkowy:

 

Próbny egzamin maturalny z Operonem:

 
6-25 maj 2019 r
(podstawa prawna: § 57 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzesnia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z późn. zm.)

3 -19 czerwca 2019 r
(podstawa prawna: § 57 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzesnia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z późn. zm.)

8

Dodatkowym dniem wolnym
od zajęć w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy:

gimnazjum:

Ustala Dyrektor

liceum:

Ustala Dyrektor

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245)

9

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

10

Ferie Letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 
Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się w tych dniach do szkoły.
W dniach tych stołówka szkolna wydaje:
śniadania 9.00 - 10.00
obiady 12.00 - 13.00